Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Hisenda - Intervenció

Intervenció

Tornar Imprimir

Objectiu:

Control i fiscalització interna, de tots els actes, documents i expedients de l'Administració Municipal i de totes les Entitats dependents d'ella, siga qual siga la seua naturalesa jurídica, dels que es deriven drets i obligacions de contingut econòmic, en els termes establits en els articles 213 a 222 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El control intern es realitzarà en la seua triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia.

Funcions:

Funció Interventora.
Té com a objecte fiscalitzar tots els actes de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms que donen lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o gastos de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que d'aquells es deriven, i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels cabals públics administrats, a fi que la gestió s'ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.
L'exercici de la funció interventora comprendrà:
La intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons de valors.
La intervenció formal de l'ordenació del pagament
La intervenció material del pagament.
La intervenció i comprovació material de les inversions i de l'aplicació de les subvencions.

Funció de control financer.
Té com a objecte comprovar el funcionament en l'aspecte economicofinancer dels Servicis de l'Ajuntament, dels seus Organismes Autònoms i de les Societats Mercantils del dependents.
A este efecte, s'haurà d'informar sobre l'adequada presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que s'apliquen, i del grau d'eficàcia i eficiència en la concessió dels objectius previstos.

Funció de control d'eficàcia.
Té com a objecte la comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius, així com l'anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels respectius servicis o inversions. 

Altres funcions:
En tant es desenvolupa el Reglament Orgànic, i es concreten les previsions establides en la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, li correspon portar i desenvolupar la comptabilitat financera, i el seguiment en termes financers, de l'execució dels pressupostos d'acord amb les normes generals i les dictades pel Ple de la Corporació.

En tot cas, li correspon la inspecció de la comptabilitat municipal en els aspectes financers, pressupostaris i patrimonials, així com la dels Organismes Autònoms Municipals i de les Societats Mercantils dependents de l'Ajuntament.

Data última modificació:


Ayuntamiento de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es